Hoppa till innehåll

Skogkattslingans föreningsstadgar

§ 1Föreningens namn ska vara SKOGKATTSLINGAN (SKS)

FÖRENINGENS MÅLSÄTTNING
§ 2Att stimulera bevarandet av skogkatten
§ 3Att verka för en sund avel genom målinriktad avel och uppfödning i Sverige
§ 4Att tillvarata skogkattägarens intresse i allmänhet
§ 5Att arbeta för att sprida kännedom om skogkatten bland allmänheten genom aktiv propaganda
§ 6Att höja statusen för skogkatten i semilånghårsgruppen
§ 7Att söka kontakt med likasinnade föreningar i in- och utlandet

MEDLEMSKAP
§ 8Medlemsavgiften gäller per kalenderår, 1 januari – 31 december
Medlemsavgiften skall betalas senast den 31 januari.
Den som ej betalt medlemsavgift den 31 januari äger ej rösträtt.
För att vara valbar för kommande verksamhetsår måste medlemsavgiften betalas före årsmötet.
§ 9Medlemsavgiften beslutas på ordinarie årsmöte att gälla från och med följande kalenderår.
§10Medlemskap erhålles genom att inbetala fastställd årsavgift
Inbetalas medlemsavgift efter 1 oktober gäller medlemskap för nästkommande år
För uppfödare som betalat medlemskap för kattungeköpare, betalar avgift som fastställs av årsmötet, efter 1 oktober gäller medlemskap för nästkommande år
Medlemskap kan ske i form av fullbetalande medlem eller familjemedlem
Med familjemedlem avses att en fullbetalande medlem finns i hushållet
Familjemedlem äger ej rösträttMedlemskap erhålles genom att inbetala fastställd årsavgift
För ny medlem:  medlemsavgift inbetald från 1 oktober, gäller för resterande samt nästkommande kalenderår.
 
Medlemskap kan erhållas i form av fullbetalande huvud- eller familjemedlem
Med familjemedlem avses att en fullbetalande medlem finns i hushållet
Familjemedlem äger ej rösträtt
 
Hedersmedlem
Den person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat klubben eller dess
intressen kan utses till hedersmedlem. Hedersmedlemskap gäller på livstid. Årsmötet beslutar efter förslag från styrelsen eller enskild medlem som ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 november året innan årsmöte
 
Uppfödare har möjlighet att teckna ett rabatterat medlemskap till kattungeköpare. Rabatterat medlemskap kan enbart tecknas en gång per person.lemskap erhålles genom att inbetala fastställd årsavgift
Inbetalas medlemsavgift efter 1 oktober gäller medlemskap för nästkommande år
För uppfödare som betalat medlemskap för kattungeköpare, betalar avgift som fastställs av årsmötet, efter 1 oktober gäller medlemskap för nästkommande år
Medlemskap kan ske i form av fullbetalande medlem eller familjemedlem
Med familjemedlem avses att en fullbetalande medlem finns i hushållet
Familjemedlem äger ej rösträtt

MEDLEMSKAP UPPHÖR
§11Om avgiften ej är inbetald före 31 januari
§12För medlem som åsidosätter föreningens syften eller på annat sätt bryter mot gällande stadgar
Anmälan därom skall göras skriftligen till styrelsen
Anmäld person skall meddelas skriftligen och ha rätt att komma med förklaringar innan uteslutning sker
§13Medlem som avgått, på egen begäran eller genom uteslutning har ej rätt att återfå erlagd avgift och kan ej heller göra anspråk på föreningens tillgångar

STYRELSEN
§14Föreningens styrelse skall bestå av sex (6) ordinarie ledamöter och tre (3) suppleanter
Ordinarie ledamöter väljs på en period av två (2) år och de tre (3) suppleanterna välj på en period av ett (1) år
Udda år väljs ordförande, vice sekreterare och kassör
Jämna år väljs vice ordförande, sekreterare och ledamot
Samtliga väljs genom direktval av årsmötet
§15Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre (3) styrelseledamöter så påfordrar
Suppleanterna kallas till styrelsemötena
Styrelsen skall sammanträda minst tre (3) gånger per år
Samtliga sammanträden skall protokollföras och justeras av mötets ordförande och en övrig styrelsemedlem
Mötet är beslutsmässigt då minst fem (5) styrelsemedlemmar är närvarande
Ordförande och kassören är firmatecknare var för sig.
§16Avgående styrelseledamot kan väljas om vid mandattidens slut
§17Avgående styrelseledamot skall omgående återlämna erhållna originalhandlingar samt anförtrodda medel och tillgångar som tillhör föreningen

ÅRSMÖTET
§18Årsmötet skall hållas senast den 30 april
Styrelsen beslutar om tid och plats
Kallelsen skall ske skriftligen minst fjorton (14) dagar före utsatt mötesdatum
Verksamhetsåret för styrelsen är från årsmöte till årsmöte nästkommande år.
Protokoll från årsmötet ska publiceras i föreningens tidning i det nummer som utkommer närmast efter årsmötet
§19Årsmötet skall uppta följande punkter:
1.      Mötets öppnande
2.      Fastställande av röstlängd 
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två (2) justerare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
6. Val av två (2) rösträknare  
7. Fråga om årsmötet behörigen utlysts
8. Fastställande av dagordningen
9. Styrelsen verksamhetsrapport
10. Ekonomisk rapport  
11. Revisionsberättelse
12. Ansvarsfrihet för styrelsen
13. Motioner och övriga ärenden
14. Styrelsens förslag
15. Fastställande av medlemsavgift för kommande år
16. Presentation av verksamhetsplan och budget
17. Val vid udda år: ordförande samt styrelseledamöter för 2 år
18. Val vid jämna år: kassör samt styrelseledamöter för 2 år
19. Val av suppleanter för 2 år.
20. Val av en (1) revisor för en period av två (2) år
21. Val av en (1) revisorssuppleant för ett (1) år
22. Val av minst två (2) ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande.
23. Övriga frågor
24. Avslutning

§20Extra årsmöte hålles då styrelsen så finner lämpligt eller då minst en tredjedel (1/3) av medlemmarna skriftligt framställt om detta till styrelsen 
Kallelse till extra årsmöte skall följa ordinarie stadgeregler

RÄKENSKAPER
§21Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall senast den 31 januari nästföljande år, tillika med styrelsens verksamhetsberättelse samt de vid föreningens och styrelsens sammanträden förda protokoll, hållas tillgängliga för revisorn, vilken efter verkställd granskning avger revisionsberättelse till ordinarie årsmöte
§21 bEn budget ska upprättas för varje kalenderår
Budgeten fastställs på styrelsemöte före nästkommande kalenderår
Budgeten ska presenteras på årsmötet
§22För föreningens medel, som omhändertas av kassören, är denne ensam ansvarig
§23Kassören tecknar ensam Skogkattslingans tillhöriga konton
Kassören och ordförande, var för sig, äger rätt att utkvittera värdeförsändelser och rekommenderade brev till föreningen
§24Kassören lämnar skriftlig räkenskapsrapport minst två (2) gånger per år på ordinarie styrelsesammanträde
§25Kontanta ersättningar till medlemmar inom föreningen utgår endast mot uppvisande av kvitton för utgifter som godkänts av styrelse- och/eller medlemsmöten

MEDLEMSMÖTE
§26Medlemsmöten kan hållas vid behov om styrelsen finner detta lämpligt eller då minst en tredjedel (1/3) av medlemmarna skriftligt framställt om detta till styrelsen. Kallelse till medlemsmötet ska ske i medlemstidningen eller genom publicering på föreningens hemsida minst fjorton (14) dagar före mötet.

STADGAR
§27Ändringar av föreningens stadgar skall beslutas på årsmöte. Förslag till ändring från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 november året innan årsmöte. Förslag till ändringar ska sändas ut med kallelsen.

TIDNINGEN
§28Föreningens tidning Skogisen skall utkomma med minst fyra (4) nummer per år
Redaktionen ansvarar för tidningens layout
Tidningens ansvarige utgivare är ordförande

FÖRENINGENS UPPLÖSANDE
§29Beslut om föreningens upplösande skall fattas vid två (2) på varandra följande möten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte
Förslag till upplösning av föreningen skall anges i kallelsen, som skall följa ordinarie årsmöteskallelses stadgar
Om disposition av föreningens tillgångar, liksom av dess handlingar och övriga tillhörigheter, skall beslut fattas på det sista årsmötet

Stadgarna antagna vid Skogkattslingans medlemsmöte 2002-02-02 i Upplands Väsby, samt vid Skogkattslingans årsmöte 2002-04-06 i Stockholm och 2010-02-13. Senaste revisionerna är gjorda 2022-02-19, samt 2024-02-17.
 

© Skogkattslingan

Translate »