i

STADGAR FÖR SKOGKATTSLINGAN

Stadgarna antagna vid Skogkattslingans medlemsmöte 2002-02-02 i Upplands Väsby, samt vid Skogkattslingans årsmöte 2002-04-06 i Stockholm. Senaste revision är gjord 2010-02-13.
 

1 Föreningens namn ska vara SKOGKATTSLINGAN (SKS)


FÖRENINGENS MÅLSÄTTNING

2 Att stimulera bevarandet av skogkatten
3 Att verka för en sund avel genom målinriktad avel och uppfödning i Sverige
4 Att tillvarata skogkattägarens intresse i allmänhet
5 Att arbeta för att sprida kännedom om skogkatten bland allmänheten genom aktiv propaganda
6 Att höja statusen för Skogkatten i semilånghårsgruppen
7 Att söka kontakt med likasinnade föreningar i in- och utlandet


MEDLEMSKAP

8 Medlemsavgiften gäller per kalenderår, 1 januari - 31 december
Medlemsavgiften skall betalas senast 28 februari.
Den som ej betalt medlemsavgift fram till den 28 februari äger ej rösträtt.
För att vara valbar för kommande verksamhetsår måste medlemsavgiften betalas före årsmötet.
9 Medlemsavgiften beslutas på årsmötet
10 Medlemskap erhålles genom att inbetala fastställd årsavgift
Inbetalas medlemsavgift efter 1 oktober gäller medlemskap för nästkommande år
För uppfödare som betalat medlemskap för kattungeköpare, betalar avgift som fastställs av årsmötet, efter 1 oktober gäller medlemskap för nästkommande år
Medlemskap kan ske i form av fullbetalande medlem eller familjemedlem
Med familjemedlem avses att en fullbetalande medlem finns i hushållet
Familjemedlem äger ej rösträtt


MEDLEMSKAP UPPHÖR

11 Om avgiften ej är inbetald före 28 februari
12 För medlem som åsidosätter föreningens syften eller på annat sätt bryter mot gällande stadgar
Anmälan därom skall göras skriftligen till styrelsen
Anmäld person skall meddelas skriftligen och ha rätt att komma med förklaringar innan uteslutning sker
13 Medlem som avgått, på egen begäran eller genom uteslutning har ej rätt att återfå erlagd avgift och kan ej heller göra anspråk på föreningens tillgångar


STYRELSEN

14 Föreningens styrelse skall bestå av sex (6) ordinarie ledamöter och tre (3) suppleanter
Ordinarie ledamöter väljs på en period av två (2) år och de tre (3) suppleanterna välj på en period av ett (1) år
Udda år väljs ordförande, vice sekreterare och kassör
Jämna år väljs vice ordförande, sekreterare och ledamot
Samtliga väljs genom direktval av årsmötet
15 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre (3) styrelseledamöter så påfordrar
Suppleanterna kallas till styrelsemötena
Styrelsen skall sammanträda minst tre (3) gånger per år
Samtliga sammanträden skall protokollföras och justeras av mötets ordförande och en ledamot
16 Avgående styrelseledamot kan väljas om vid mandattidens slut
17 Avgående styrelseledamot skall omgående återlämna erhållna originalhandlingar samt anförtrodda medel och tillgångar som tillhör föreningen


ÅRSMÖTET

18 Årsmötet skall hållas senast den 30 april
Styrelsen beslutar om tid och plats
Kallelsen skall ske skriftligen minst fjorton (14) dagar före utsatt mötesdatum
Verksamhetsåret för styrelsen är från årsmöte till årsmöte nästkommande år.
Protokoll från årsmötet ska publiceras i föreningens tidning i det nummer som utkommer närmast efter årsmötet
19 Årsmötet skall uppta följande punkter:
 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Justering av röstlängd
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
 7. Styrelsen verksamhetsrapport
 8. Kassarapport
 9. Revisionsberättelse
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av medlemsavgift för kommande år
 12. Val vid udda år: ordförande, vice sekreterare och kassör
  Val vid jämna år: vice ordförande, sekreterare och ledamot
 13. Val av tre (3) suppleanter
 14. Val av en (1) revisor för en period av två (2) år
 15. Val av en (1) revisorsuppleant för ett (1) år
 16. Val av kontaktombud för regionerna nord, syd och mellan för ett (1) år
 17. Val av kattungeförmedlare för en period av ett (1) år
 18. Val av två (2) ledamöter till hälso- och avelsrådet för en period av två (2) år som väljs omlott
 19. Val av redaktion med minst tre (3) medarbetare varav en sammankallande.
  Dessa väljs på en period av ett (1) år
 20. Val av minst tre (3) ledamöter till valberedningen, varav en är sammankallande
 21. Val av webmaster för en period av ett (1) år
 22. Övriga frågor
 23. Avslutning
20 Extra årsmöte hålles då styrelsen så finner lämpligt eller då minst en tredjedel (1/3) av medlemmarna skriftligt framställt om detta till styrelsen 
Kallelse till extra årsmöte skall följa ordinarie stadgeregler


RÄKENSKAPER

21 Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall senast den 28 februari nästföljande år, tillika med styrelsens verksamhetsberättelse samt de vid föreningens och styrelsens sammanträden förda protokoll, hållas tillgängliga för revisorn, vilken efter verkställd granskning avger revisionsberättelse till ordinarie årsmöte
21 b En budget ska upprättas för varje kalenderår
Budgeten fastställs på styrelsemöte före nästkommande kalenderår
Budgeten ska presenteras på årsmötet
22 För föreningens medel, som omhändertas av kassören, är denne ensam ansvarig
23 Kassören tecknar ensam Skogkattslingans tillhöriga konton
Kassören och ordförande, var för sig, äger rätt att utkvittera värdeförsändelser och rekommenderade brev till föreningen
24 Kassören lämnar skriftlig räkenskapsrapport minst två (2) gånger per år på ordinarie styrelsesammanträde
25 Kontanta ersättningar till medlemmar inom föreningen utgår endast mot uppvisande av kvitton för utgifter som godkänts av styrelse- och/eller medlemsmöten


MEDLEMSMÖTE

26 Medlemsmöten kan hållas vid behov om styrelsen finner detta lämpligt eller då minst en tredjedel (1/3) av medlemmarna skriftligt framställt om detta till styrelsen. Kallelse till medlemsmötet ska ske i medlemstidningen eller genom publicering på föreningens hemsida minst fjorton (14) dagar före mötet.


STADGAR

27 Ändringar av föreningens stadgar skall beslutas på årsmöte. Förslag till ändring från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 november året innan årsmöte. Förslag till ändringar ska sändas ut med kallelsen.


TIDNINGEN

28 Föreningens tidning Skogisen skall utkomma med minst fyra (4) nummer per år
Redaktionskommitten ansvarar för tidningens layout
Tidningens ansvarige utgivare är ordförande


FÖRENINGENS UPPLÖSANDE

29 Beslut om föreningens upplösande skall fattas vid två (2) på varandra följande möten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte
Förslag till upplösning av föreningen skall anges i kallelsen, som skall följa ordinarie årsmöteskallelses stadgar
Om disposition av föreningens tillgångar, liksom av dess handlingar och övriga tillhörigheter, skall beslut fattas på det sista årsmötet